Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/np33407/domains/emmaste.ee/public_html/vald/plugins/system/bigshotgoogleanalytics/bigshotgoogleanalytics.php on line 29 Emmaste Vallavalitsus - Valla korra eeskirjad

Emmaste valla korra eeskirjad

  Emmaste Vallavolikogu 29.08.2013 määrus nr 77 "Emmaste valla korra eeskirjade kinnitamine" 107.06 Kb  

Määrus jõustub 09.09.2013

 

                                                                                                    Lisa

                                                                                      Emmaste Vallavolikogu

                                                                                     29.08.2013.määrusele nr 77

 

 

EMMASTE VALLA KORRA EESKIRI

 

I ÜLDSÄTTED

1. Emmaste valla korra eeskirja eesmärk on koosmõjus Eesti Vabariigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla haldusterritooriumil kogukonna rahulik kooseksisteerimine ja turvalisus ning igaühe õigus omada avalikku kindlustunnet ja võimalust realiseerida oma õigusi, vabadusi ja kohustusi.

2. Emmaste valla eeskiri koosneb avaliku korra eeskirjast, heakorra eeskirjast ning koerte ja kasside pidamise eeskirjast.

3. Käesolev eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kehtib Emmaste valla haldusterritooriumil avalikes kohtades, valdustes, ehitistes, rajatistel ja kinnistutel.

4. Eeskirja täidetakse koosmõjus valla põhimäärusega, valla kaevetööde eeskirjaga, valla teede kasutamise ja kaitse eeskirjaga ning teiste õigusaktidega (karistusseadustik, kaubandustegevuse seadus, tubakaseadus, alkoholiseadus, loomakaitseseadus, alaealiste mõjutusvahendite seadus jt.).


II AVALIKU KORRA EESKIRI

5. Mõisted

5.1. Avalik kord – õigusaktidest tulenev elukorraldus, millega tagatakse isiku õiguste ja vabaduste kaitse, ühiskonna turvalisus, avaliku võimu ning avalike teenuste toimimine. Avalik kord põhineb tavadel, headel kommetel, õigus-, moraali- ja teistel sotsiaalsetel normidel, millised kõik koos tagavad igaühe kindlustunde ning võimaluse realiseerida oma õigusi ja täita kohustusi.

5.2. Avalik koht käesoleva eeskirja järgi on määratlemata isikute ringile selgesõnaliselt või vaikimisi kasutamiseks antud territoorium, rajatis, hoone,  ruum või ühissõiduk, mis võib olla nii Eesti riigi, kohaliku omavalitsuse või eraomandis ja kus on ligipääs kolmandatele isikutele, kes ei ole õigusrikkujaga isiklikult seotud.  Üldkasutatavates kohtades tuleb järgida ka valdaja poolt kehtestatud sisekorraeeskirju.

5.3. Avalik üritus – käesoleva eeskirja mõistes igasugune avalikkusele suunatud üritus, nagu kontsert, laat, külapidu, spordiüritus vms ja/või kõrgendatud turvariskiga üritus, millega võib kaasneda liikluse ümberkorraldamine või helitehnika kasutamine, välja arvatud avalik koosolek, mille korraldamist reguleerib avaliku koosoleku seadus ning spordiüritus, mille korraldamist reguleerib spordiseadus jms. seaduste alusel korraldatavad üritused

5.4. Turvalisus - isiku kaitstuse seisund, mis väljendub isiku kindlustundes, et teda ümbritsev sotsiaalne keskkond võimaldab elu, tervise, vara ning teiste õigushüvede efektiivse kaitse.

5.5. Loomapidaja -  isik, kellele loom kuulub (looma omanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga.

5.6. Põllumajandusloom- loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom, samuti hobuslane.
5.7. Lemmikloom - inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom.

6. Üldised nõuded avaliku korra tagamisel

6.1. Iga inimese kohus on hoida korda ja pidada puhtust, ära hoida iseenda ja tõkestada teiste tegevust, mis rikub käesolevas eeskirjas sätestatud või üldtunnustatud käitumisreegleid.

6.2. Igasugune tegevus tuleb korraldada nii, et see ei halvendaks elukeskkonda, ei ohustaks kellegi elu, tervist, vara ega häiriks kaasinimeste rahu.

6.3. Lapsevanemate või eestkostjate kohuseks on teostada avalikes kohtades järelevalvet oma alaealiste laste või eestkostetavate üle.

6.4. Avaliku korra tagamiseks on keelatud:
1) avalikus kohas lärmata, kerjata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;
2) tekitada müra või muusikat, mille valjus rikub kolmandate isikute rahu.
3) avalikus kohas lõhkuda, rikkuda, määrida või muul viisil kahjustada mis tahes vara;
4) viibida omaniku või valdaja loata võõras valduses;
5) viibida omaniku või valdaja loata tähistatud või piiratud kohas, välja arvatud ohuolukorra likvideerimiseks;
6) rikkuda või omavoliliselt maha võtta, paigaldada või ümber paigutada mistahes vara, omavoliliselt avada või sulgeda või lukustada avariiväljapääse või –luuke;
7) viibida avaliku ürituse korraldaja poolt piiratud territooriumil  ilma korraldaja loata või sellekohase pääsmeta;
8) viibida rahvarohketes kohtades ja ühissõidukites ebameeldivalt lõhnavate või kaaskodanikke määrivates riietes, samuti kaaskodanikke määrivate esemetega;
9) kasutada üldkasutatavaid territooriume,  hooneid ja ruume sündsusetuks ja ühiselu reegleid eiravaks tegevuseks;
10) sulgeda või takistada liiklust avalikus kasutuses olevatel sõiduteedel, kõnniteedel ja radadel ilma vallavalitsuse loata;
11) sõidukite parkimine või nendega liiklemine haljasaladel, parkides jms avalikkusele mõeldud kohtades ilma valdaja loata.

6.5. Loomapidajad on kohustatud hoidma oma mistahes põllumajandus- ja lemmikloomi nii, et need ei pääseks välja nende hoidmiseks kohandatud  tarastatud territooriumilt või ehitisest.

6.6. Alkohoolse joogi tarbimine avalikus kohas on lubatud ainult paigas, kus teostatakse alkohoolse joogi jaemüüki kohapeal tarbimiseks, kui alkohoolne jook on omandatud selles müügikohas.
6.7. Lõket võib teha vastavalt Tuleohutusseaduses sätestatud nõuetele.
6.8. Valla territooriumil laagrisse jäämine ja lõkete tegemine on lubatud ainult vastavalt tähistatud kohas või maavaldaja loal.

7. Nõuded avalikult kasutatavatel veekogudel ja suplemiskohtades

7.1. Avalikult kasutatavatel veekogudel ja suplemiskohtades on keelatud:
1) ujumine esemetega, mis võivad olla ohtlikud isikule endale ja teistele kohalviibijatele;
2) veekogude ja nende ümbruse risustamine, prahi ning muude risustavate ja ohtlike esemete loopimine vette või rannale, pesuvahendite kasutamine;
3) ujuda ning olla vees narko- või alkoholijoobes;

7.2. Keelatud on sadamate akvatooriumis ujuda ja ujutada vees kasutamiseks kohandatud mistahes vahendit ilma valdaja loata.

8. Avaliku korra nõuded alaealiste suhtes

8.1. Alaealised on kohustatud järgima avaliku korra nõudeid ning nende vanemad, kasuvanemad, eestkostjad ja perekonnas hooldajad on  kohustatud  hoolitsema oma alaealise lapse eest.

8.2. Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00 – 06.00 (01. juunist 31. augustini kella 24.00 – 05.00). Nimetatud liikumispiirang ei kehti jaaniööl ja uusaastaööl. Emmaste Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega öist liikumispiirangut ajutiselt lühendada.

9. Öörahu

9.1. Öörahu on 1. septembrist kuni 31. maini ajavahemikul 23.00 - 07.00,
1. juunist kuni 31. augustini ajavahemikul 24.00 - 06.00. Avalik üritus võib kesta kauem juhul, kui Emmaste Vallavalitsuse poolt väljastatud avaliku ürituse korraldamise loal on ürituse lõpetamise kellaajaks märgitud hilisem kellaaeg.

9.2. Öörahu piirangut ei pea järgima:
1) jaaniööl ja uusaastaööl;
2) avarii likvideerimise korral, tee- või heakorratööde teostamisel kooskõlastatult vallavalitsusega.

10. Avalike ürituste korraldamine

10.1.Ürituste korraldamiseks avalikes kohtades on vajalik vallavalitsusele esitada loataotlus vähemalt 10 päeva enne üritust, millel peab olema politsei resolutsioon. Vastav luba/keeldumine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

10.2. Taotluses märgitakse avaliku ürituse:
1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
2) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
3) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
4) korraldaja nimi, elukoht/asukoht, isikukood/registrikood;
5) korraldaja sidevahendite numbrid;
6) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
7) liiklusskeem, kui avalik üritus on seotud avalikus kasutuses olevate sõiduteede ja kõnniteede kasutamisega;
8) turvalisuse korraldamine;
9) kauplemise korraldamisel, muu hulgas alkoholi jaemüügi ja toitlustamise korral vastava teenuse pakkuja andmed, samuti milliseid teenuseid pakutakse.

10.3. Avalikes kohtades kauplemine on lubatud juriidilistele ja füüsilistele isikutele vallavalitsuse poolt määratud kohas müügipileti alusel.

III HEAKORRA EESKIRI

11. Emmaste vallas on iga isiku kohustuseks hoida puhtust ja heakorda.
12. Emmaste Vallavalitsus:
12.1. organiseerib vajadusel elanike ohutuse tagamiseks käesoleva eeskirja järgi kohustuslikud üksik- ja juriidiliste isikute poolt tegemata jäetud tööde operatiivse teostamise kohustatud isikute kulul;
12.2. tagab teedel eestikeelsete siltide paigaldamise ja korrashoiu;
12.3. tagab valla avalikult kasutatavate teede talvise libedus- ja lumetõrje.

13. Asutused, ettevõtjad, ühendused, korteriühistud, kinnistute valdajad on kohustatud:
13.1. hoidma korras hooned ja sinna juurde kuuluvad elemendid (rõdu, piirded, vihmaveetorud, varikatused, soklid, korstnad, piirdeaiad), lammutama või renoveerima lagunenud ehitised ja rajatised;
13.2. sihipäraselt kasutama ja korras hoidma neile kuuluvad, eraldatud või hooldamiseks kinnitatud territooriumid, pargid, haljasalad, ehitised ja rajatised koos juurdekuuluvaga;
13.3. tegema regulaarselt oma territooriumil umbrohutõrjet, lumekoristust ning libedusetõrjet;
13.4. rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning nende juurdepääsuteed;  
13.5. hoidma ehitusmaterjali, küttepuid jms. kinnistu piirides korralikult ladustatult; 
13.6. varustama ehitusobjektid korrektse piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumise objektile. Piirdel peab olema info objekti valdaja ja tööde läbiviija kohta;
13.7. hoidma korras tuletõrje veevõtukohad ja tagama neile vaba juurdepääsu;
13.8. kindlustama, et nende territooriumil asuvad veevõtukohad, settekaevud  ja mistahes ohtlikud rajatised oleksid tähistatud ja kaetud nii, et oleks tagatud ohutus;
13.9. taotlema mulla- ja kaevetööde tegemiseks vallavalitsuselt kaevamisloa ja kinnistu omaniku nõusoleku.

14. Keelatud on:
14.1. viia, jätta või visata prügi, jäätmeid, risustavaid ja reostavaid aineid ning materjale selleks mitte ettenähtud kohtadesse, kaasa arvatud väljaspool konteinereid ja teiste isikute valduses olevale territooriumile;
14.2. rikkuda, ümber paigutada ning määrida avalikes kohtades olevaid pinke, piirdeid, prügikaste, iluvaase, lillekaste, kuulutustetahvleid ja muud vara;
14.3. kahjustada avalikes kohtades kasvavaid puid, põõsaid, lilli, muru;
14.4. hoida kergestisüttivaid ning plahvatusohtlikke aineid ja materjale elamute keldrites ja pööningutel;
14.5. pesta sõidukeid lahtistes veekogudes või nende kallastel.

IV KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI

15. Koerte ja kasside pidamisel tuleb lähtuda headest tavadest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest õigusaktidest ja eeskirjadest.
16. Koeri ja kasse on lubatud pidada loomapidaja valduses olevates ruumides (välja arvatud kortermajade trepikojad, keldrid ja pööningud) või tarastatud maa-alal.
17. Koera ja kassi pidamisest tulenev tegevus või tegevusetus ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu..
18. Loomapidaja vastutab temale kuuluva koera või kassi tekitatud varalise kahju või tervisekahjustuse eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse  enda vara või tervise kaitseks.
19. Koera ja kassi võib jalutama viia avalikku kohta jalutusrihmaga, tagades  ohutuse.
20. Koerte ja kasside omanikud on kohustatud
20.1. varustama koera omanikku tuvastamist võimaldava kaelarihmaga või kiibiga. Kasside märgistamine ei ole nõutav;
20.2. vaktsineerima koerad ja kassid marutaudi vastu ning kandma vaktsineerimisega seotud kulud;
20.3. teatama kohe veterinaarasutusele ja täitma  ettekirjutisi looma seisundi jälgimisel, kui koera või kassi on rünnanud metsloom, koer või kass on hammustanud inimest või teist looma;
20.4. isoleerima viivitamatult marutaudi vastu vaktsineerimata koera või kassi, kui see on hammustanud inimest või teist looma, ja kohale kutsuma veterinaari looma tervisliku seisundi kindlakstegemiseks;
20.5. koristama kohe oma koera või kassi väljaheite avalikus kohas.
21. Koerte ja kasside omanikul on keelatud:
21.1. võtta koera või kassi kaasa üldkasutatavatesse sõidukitesse ja ruumidesse valdaja loata, välja arvatud pimedate juhtkoerad ja teenistuskoerad;
21.2. ujutada koera või kassi registreeritud supelrandades;
21.3. vigastada, piinata, hüljata või jätta abitusse seisundisse koera või kassi.
22. Järelevalveta koer, kellel puudub omaniku tuvastamist võimaldav tunnus ning hulkuvad kassid   kuuluvad püüdmisele Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.
23. Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist korraldab MA EMKO Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.
24. Leitud koerad või kassid, kelle omanikku on võimalik tuvastada,  tagastatakse omanikule. Looma hoidmisega seotud kulud kannab loomaomanik.


IV VASTUTUS

25. Käesoleva eeskirja täitmist kontrollivad ja väärtegu menetlevad seaduses sätestatud alustel ja korras Keskkonnainspektsioon, vallavalitsus ja politseiametnikud.
26. Avaliku korra eeskirjade rikkumise eest karistatakse karistusseadustiku § 262 alusel.
27. Vastutus ja menetlus käesoleva  korra eeskirjaga kehtestatud heakorra ja koerte ja kasside pidamise korra rikkumise asjades toimub kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 111 peatükis kehtestatud korras.

 

Merike Kallas

Volikogu esimees

tka

banner est

emmaste eas